ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БГ TWITTER СТИПЕНДИЯ

1. Въведение

Настоящите условия уреждат кандидатстването, проверката, оценяването и отпускането на едногодишна стипендия за талантливи деца от семейства с доход под 700 лева на месец на глава от семейството за 2021 година.


2. Донор

Стипендията се предоставя от Емил Цветанов Ценов.


3. Вид и размер

Стипендията е в размер на 200 лева на месец или 2400 лева годишно.

Предоставена в пари,стипендията е обвързана с набавянето на необходими за развитието на таланта на стипендианта материали, лечение, или пътувания.

Стипендията може да се изразява в безвъзмездното предоставяне на учебни материали по предходното изречение в посочения по-горе размер.

Родителят (настойникът) на стипендианта се задължава да представи  отчет за използването или изразходването на предоставените средства в срок от един месец след поискването му от донора.


4. Начин на изплащане

По предоставена от родителя (настойника) банкова сметка в лева и след подписване на протокол за дарение.


5. Условия за допустимост

Право на кандидатстване имат ученици с постоянно местожителство в Република България, които са:

– родени между  10 февруари 2005 и 10 април 2015
– от семейство със среден месечен доход на глава по-малък или равен на 700 лева за 2021 година.

В някои случаи организаторите могат да направят изключение от тези условия. Можете да направите запитване при особени обстоятелства на [email protected]

 


6. Процедура на кандидатстване

В посочения на сайта на инициативата срок, законният представител на кандидата попълва формуляр за кандидатстване. На посочения във формуляра имейл адрес, законният представител на кандидата получава текст на декларация (Приложение 1 към настоящите условия), чието приемане потвърждава с ответен имейл съобразно дадените инструкции.

При кандидатстване законният представител на кандидата също така декларира, че средният месечен доход на глава от семейството на кандидата е по-малък или равен на 700 лева за 2021 година. В случай, че кандидатът бъде одобрен за стипендия, родителят или настойникът се задължава да представи документи, доказващи размера на дохода. Донорът има правото (но не и задължението) да прехвърли стипендията към следващия в класацията кандидат, ако предоставените от родителя (настойника) документи за доходите удостоверяват техния размер като по-висок от максимално допустимия според настоящите условия или родителят (настойникът) не предостави изискуемите документи или не ги предостави в срок.


7. Проверка, оценяване, класиране

След изтичане на срока за подаване на документи за участие, администраторът дава достъп на дарителите на инициативата с право на глас до подадените от кандидатите материали, за които дарителите могат да гласуват както следва:

Първи кръг:

При гласуване всеки дарител с право на глас може да класира петнайсетимата най-добри кандидати по собственото убеждение на дарителя, като ги подреди между първо и петнадесето място. За първо място дарителят с право на глас дава на кандидата петнадесет точки, за второ – четиринадесет и така до петнадесето място, за което дарителят с право на глас дава на кандидата една точка.

Втори кръг:

Най-високо оценените в първия кръг петнадесетима кандидати получават покана за участие във втори кръг – интервю с жури, съставено от дарители с право на глас. След интервюто участниците в журито с мнозинство определят на кои осем кандидати да бъде предоставена стипендията, като разпределят точки, както при оценяването в първия кръг.

Дарителите с право на глас могат да определят броя на стипендиантите в зависимост от предоставените от дарителите средства.

Дарителите с право на глас могат да приемат детайлни правила за своята работа по чл. 6 от настоящите общи условия. Така приетите правила се публикуват на www.bgtwitter.com.


8. Заключителни разпоредби

Личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с приета от администратора политика.

Авторските права върху разработките на кандидатите принадлежат на тях.

Администраторът и дарителите с право на глас не проверяват авторството върху разработките и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на кандидатите. За автор на разработката ще бъде считан кандидатът, чието име е посочено в нея. Разработката не бива да е обвързана с договор за изключителни авторски права към трети лица. Администраторът не носи отговорност в случай на претенция на трето лице относно авторството на разработката.

Изпращайки разработката си, кандидатите се съгласяват, че администраторът има право да я използват безвъзмездно, като има право да я публикува на сайта на инициативата или в социалните мрежи, да я предоставя на медии за популяризиране на инициативата, като указва авторството на съответния кандидат. Кандидатът носи отговорност при претенции за нарушени права на трети лица, свързани с посоченото използване на разработката за целите на конкурса.

С подаване на документите за участие в конкурса кандидатите автоматично декларират, че са запознати с настоящите условия, и че ги приемат.

Към началото