Информация относно обработваните лични данни на кандидатите и стипендиантите на стипендия БГ ТУИТЪР

1. Администратор на лични данни:

Емил Ценов

2. Обработвани данни:

– име, презиме, фамилия, единен граждански номер (ЕГН) и дата на раждане на на кандидата;

– име, презиме и фамилия и единен граждански номер (ЕГН) на родителя (настойника) на кандидата;

– адрес по местоживеене на кандидата;

– населено място и училище, в което учи кандидата;

– адрес за кореспонденция, в това число имейл адрес и телефон за връзка с кандидата и родителя (настойника);

– данни за материалното състояние на семейството на кандидатите, спечелили стипендия.

3. Основания за обработване.

Администраторът съхранява и обработва личните данни на следните основания:

– изпълнение на задължения на администратора, произтичащи от договорни или преддоговорни отношения с кандидатите и стипендиантите;

– изпълнение на задължения на администратора, произтичащи от приложимото законодателство (ЗСч, подоходно облагане, местни данъци и такси, мерки срещу изпирането на пари);

– изрично дадено съгласие от страна на субекта на данните или неговия законен представител, когато такова е поискано и дадено доброволно.

4. Цели на обработването:

Администраторът съхранява и обработва личните данни, за да удостовери съответствието на кандидатите, съответно стипендиантите, с критериите на стипендиантската програма, както и за целите на отчитането на отпуснатите и усвоени за стипендии средства.

5. Срок на обработване:

За кандидати, които не са получили стипендия – до шест месеца след избора на стипендианти;

За стипендианти – до 5 години след изтичане на срока на стипендията.


6. Начин на обработване:

Обработването на предоставените лични данни се осъществява с неавтоматични и автоматични средства и включва тяхното събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, актуализиране, заличаване и/или възстановяване.

7. Права на субектите на лични данни:

Лицата, предоставили личните си данни имат право на достъп, на коригиране или на заличаване на събраните данни, както и на уведомяване при предоставяне на данните им на трети лица, различни от администратора, както и правото на възражение срещу обработване на данните им и правото им на защита пред Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Във връзка с упражняването на правата си по отношение на предоставените от тях лични данни кандидатите и стипендиантите могат да се запознаят с настоящата политика за защита на личните данни на адрес: https://www.bgtwitter.com/informacia-otnosno-obrabotvanite-lichni-danni-na-kandidatite-i-stipendiantite-na-stipendia-bgtwitter/ както и да се свържат с администратора на адрес на имейл [email protected].

Към началото